Viac ako 60 krajín sveta sa spojilo v boji proti daňovým únikom

Boj proti korupcii

Ministri financií a poverení zástupcovia viac ako šesťdesiatich krajín sveta včera večer v Paríži podpísali Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. Ide o ďalší krok v medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Slávnostný podpis bol súčasťou výročného Ministerského zasadnutia Rady OECD. Podpisom dohovoru sa zavŕšili rokovania o tomto opatrení, ktorého prijatím dôjde k úpravám viac ako tisícsto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Za Slovenskú republiku dohovor podpísal minister financií Peter Kažimír.

„Toto je žiaľ realita, vo svete stále prebieha boj s daňovými únikmi. O to viac oceňujem, že sme podpísali tento dohovor a môžeme byť pri tom keď sa štáty spájajú a poukazujú na tých, ktorí sa snažia obchádzať pravidlá“,

uviedol minister financií po podpise dohovoru.

finančná správa

Minister financií verí, že sa k dohovoru budú postupne pripájať aj ďalšie krajiny. Mnohostranný dohovor je jedným z výstupov projektu OECD/G20 na riešenie narúšania základov dane a presunov zisku („Projekt BEPS”). Tento krok by mal zabrániť tzv. stratégiám daňového plánovania, ktoré využívajú medzery a nesúlady v daňových pravidlách jednotlivých krajín na umelé presúvanie ziskov do lokalít s nízkymi alebo nulovými daňami.

V nich realizujú minimálnu, alebo žiadnu podnikateľskú činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov právnických osôb. S cieľom zabrániť takýmto postupom dohovor implementuje viaceré akcie BEPS, ako napr. opatrenia v oblasti zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, mechanizmov riešenia daňových sporov, neutralizácie zneužívania hybridných schém a vyhýbania sa situáciám existencie stálej prevádzkarne.

Dohovor nadobudne definitívnu platnosť po tom, čo ho na vnútroštátnej úrovni schváli minimálne 5 krajín, ktoré sa podpisu zúčastnili. Následne bude premietnutý do bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú národné pozície a požiadavky na úpravu zvolených bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

SR na úpravy prostredníctvom multilaterálneho dohovoru vybrala všetkých svojich 64 platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.