Opatrenia proti daňovým podvodom dominovali rokovaniu ministrov financií EÚ

proti daňovým podvodom

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN). Ministri sa zaoberali najmä opatreniami proti podvodom v oblasti priamych daní a rozpočtom EÚ. Slovensko zastupoval na rokovaní minister financií Peter Kažimír.

Ministri financií dosiahli dohodu na smernici o hybridných nesúladoch s tretími krajinami (ATAD2). Jej cieľom je zabrániť medzinárodným spoločnostiam vyhýbať sa férovému zdaneniu. Globálne pôsobiace firmy totiž často využívajú rozdielne daňové systémy medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami na zníženie svojej daňovej povinnosti.

Ako povedal minister Kažimír, ide o

„výborný výsledok a hmatateľný príklad spolupráce nášho predsedníckeho tria – Holandska, Slovenska a Malty.“ „Hovoríme o desiatkach miliardách eur, ktoré dnes nekončia v štátnych kasách členských štátov EÚ vďaka kľučkovaniu medzi zákonmi.“

Smernica by mala nadobudnúť platnosť 1. januára 2020 (osobitné podmienky sa uplatnia pre regulatórny kapitál, finančných sprostredkovateľov a pre špeciálne obchodné spoločnosti).

EÚ týmto krokom opätovne potvrdila vedúcu rolu v implementácií globálnych štandardov OECD proti erózii základu dane a presúvanie ziskov (tzv. BEPS). Na dohode má významný podiel aj Slovensko, keďže ešte počas nášho predsedníctva došlo k „zmrazeniu“ veľkej časti textu smernice.

V kontexte boja proti daňovým únikom zároveň maltské predsedníctvo informovalo o pokroku vo vytvorení spoločného zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín (tzv. blacklist), ktoré nedodržiavajú medzinárodné štandardy v oblasti zdaňovania. Konečný zoznam týchto krajín by mali ministri financií schváliť do konca roka 2017.

„Dúfam, že do konca roka budeme mať reálne závery,“

povedal P. Kažimír

daňové úniky

„Ak existujú ostrovy, ktoré žijú len z toho, že niekomu schovávajú peniaze, tak toto je princíp, s ktorým nevieme žiť,“

uzavrel slovenský minister financií.

Na základe správy Európskeho dvora audítorov hodnotili ministri využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v roku 2015. Ministri schválili spoločnú pozíciu Rady ohľadom udelenia tzv. Absolutória pre Komisiu ako inštitúciu zodpovednú za plnenie rozpočtu EÚ.

Rada sa tiež zhodla na hlavných prioritách pre rozpočet EÚ na rok 2018, ktoré by Komisia mala zohľadniť pri príprave návrhu rozpočtu na budúci rok.