Nadnárodné spoločnosti čakajú nové povinnosti

nadnárodné spoločnosti

Boj proti daňovým únikom na medzinárodnej úrovni pokračuje. Krajiny si budú medzi sebou v rámci automatickej výmeny informácií (ďalej „AVI“) vymieňať ďalšie dáta.

Na Slovensko sa od septembra dostávajú informácie o účtoch slovenských rezidentov (fyzických a právnických osôb) v zahraničí, teraz pribudnú aj informácie o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate materských aj dcérskych spoločností nadnárodných skupín podnikov s ročnými konsolidovanými výnosmi nad 750 mil. eur.

Od 30.septembra už v rámci AVI funguje výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA v oblasti finančných účtov zahraničných rezidentov. V praxi to znamená, že signatárske krajiny informovali svoje finančné správy o účtoch slovenských daňových rezidentov a následne tieto informácie sprístupnili zahraničné finančné správy slovenskej finančnej správe.

Slovenské banky zasa poskytli informácie o účtoch daňových rezidentov iných krajín slovenskej finančnej správe a tá tieto informácie sprístupnila partnerským finančným správam v zahraničí.

Automatická výmena informácií sa teraz ešte rozšíri. Nadnárodné spoločnosti totiž čaká ďalšia úloha. Do 31.12.2017 musia podať finančnej správe informácie o počte zamestnancov, o výnosoch, o zisku alebo strate pred zdanením, o výške dane z príjmu, o základnom imaní a pod.

Túto povinnosť im ukladá Európska smernica o automatickej výmene informácií (2016/881/EÚ). Táto smernica určuje materským spoločnostiam nadnárodných skupín povinnosť podať kompetentným daňovým orgánom príslušnej krajiny do 31. decembra 2017 tzv. Správu podľa jednotlivých štátov (ďalej „správa“).

Slovenská finančná správa informácie od subjektov pôsobiacich na Slovensku do 6 mesiacov spracuje a rozošle partnerským daňovým správam. Zároveň bude prijímať správy zo zahraničia od partnerských orgánov, v ktorých budú uvedené informácie o slovenských dcérskych subjektoch patriacich do nadnárodných skupín podnikov.

Subjekty, ktoré majú povinnosť podať Správu podľa jednotlivých štátov už za finančný rok 2016, môžu od 6.11.2017 využiť možnosť otestovať podávanie tejto správy na testovacom portáli finančnej správy. [nové okno]

Povinnosť podať túto správu má vždy len jeden subjekt za celú skupinu, ktorý sa v oznámení identifikoval ako oznamujúci subjekt, spravidla je to hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny. Ak tento z akýchkoľvek dôvodov správu podať nemôže, zákon umožňuje, aby ju podal iný základný subjekt zo skupiny.

firmy

Ďalšie informácie o Správe podľa jednotlivých štátov:

Správa podľa jednotlivých štátov je informácia o nadnárodnej skupine podnikov podľa daňovej rezidencie základných subjektov – dcérskych firiem. Subjekty ju podávajú v lehote 12 mesiacov od posledného dňa oznamovaného finančného roka nadnárodnej skupiny. T.j. ak sa finančný rok skončil 31.12.2016, správu podávajú do 31.12.2017.

Pre tento rok ešte platí v SR prechodné ustanovenie, ktoré povinnosť podať správu vymedzilo len na hlavné a náhradné materské subjekty. Ostatné základné subjekty sú za rok 2016 od uvedenej povinnosti oslobodené.

Správu je potrebné podať ako vyplnený štruktúrovaný elektronický formulár s prílohou prostredníctvom portálu FS. Formulár je prístupný po zadaní hesla pri vstupe do osobnej internetovej zóny subjektu. Správu podajú subjekty vo formáte XML ako prílohu k štruktúrovanému formuláru. Na portáli FS majú subjekty k dispozícii aj poučenie k vyplneniu formulára.