Nadnárodné spoločnosti už môžu nahlasovať informácie

americkým nadnárodným spoločnostiam

Nadnárodné spoločnosti môžu od dnešného dňa nahlasovať cez portál finančnej správy informácie o počte zamestnancov, výnosoch, zisku či strate materských aj dcérskych spoločností už naostro. Krajiny si tak začínajú medzi sebou v rámci automatickej výmeny informácií (ďalej „AVI“) vymieňať ďalšie dáta. Ide o opatrenie v boji proti daňovým únikom.

Informácie o počte zamestnancov, o výške dane z príjmu, o základnom imaní, výnosoch, zisku či strate pred zdanením materských aj dcérskych spoločností nadnárodných skupín podnikov s ročnými konsolidovanými výnosmi nad 750 mil. eur, budú súčasťou tzv. Správy podľa jednotlivých štátov (ďalej „správa“).

Tú môžu od dnešného dňa subjekty, ktorých sa to týka, podávať prostredníctvom portálu finančnej správy. Európska smernica o automatickej výmene informácií (2016/881/EÚ) určuje materským spoločnostiam nadnárodných skupín povinnosť podať takúto správu kompetentným daňovým orgánom príslušnej krajiny do 12 mesiacov od ukončenia finančného roka. Povinnosť si tak musia splniť do 31.12.2017.

Slovenská finančná správa informácie od subjektov pôsobiacich na Slovensku do 6 mesiacov spracuje a rozošle partnerským daňovým správam. Zároveň bude finančná správa prijímať správy zo zahraničia od partnerských orgánov, v ktorých budú uvedené informácie o slovenských dcérskych subjektoch patriacich do nadnárodných skupín podnikov.

V tomto prípade sa slovenská finančná správa pripravuje na prijímanie správ od zahraničných kompetentných orgánov zo 60 štátov sveta o viac ako 1 500 podnikoch sídliacich v SR, ktoré patria do nadnárodných skupín.

finančná správa a americké firmy

Povinnosť podať  správu má vždy len jeden subjekt za celú skupinu, ktorý sa v oznámení identifikoval ako oznamujúci subjekt, spravidla je to hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny.

Správu je potrebné podať ako vyplnený štruktúrovaný elektronický formulár s prílohou prostredníctvom portálu FS. Formulár je prístupný po zadaní hesla pri vstupe do osobnej internetovej zóny subjektu. Samotná správa je  prílohou k štruktúrovanému formuláru a subjekty ju podajú vo formáte XML.

Subjekty, ktoré majú povinnosť podať Správu podľa jednotlivých štátov už za finančný rok 2016, mohli od začiatku novembra využiť možnosť otestovať podávanie tejto správy na portáli finančnej správy. Teraz musia všetky subjekty podať správu už v ostrej prevádzke. Pre tento rok ešte platí v SR prechodné ustanovenie, ktoré  povinnosť podať správu vymedzilo len na hlavné a náhradné materské subjekty.

Ostatné základné subjekty sú za rok 2016 od uvedenej povinnosti  oslobodené.