Slovensko je o krok bližšie k úspešným reformám

Slovensko

Európska komisia (EK) v marci zahájila Program na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020 (SRSP). Slovensko sa do Programu zapojilo s 22 národnými projektami, z ktorých tím EK po preskúmaní vybral 7 najlepších.

Vďaka snahe jednotlivých rezortov a kvalite projektov tak má Slovensko šancu transparentne čerpať výhody vyplývajúce z členstva v EÚ a zabezpečiť lepšie fungovanie procesov v zdravotníctve, financiách či daňových otázkach.

Hlavným cieľom programu je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť produktivitu a udržateľný rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. V aktuálnom kole tím EK na naše projekty vyčlenil 1,36 milióna EUR.

Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Treba zdôrazniť, že program nekončí a krajiny sa budú môcť zapojiť opätovne aj na jeseň tohto roku.

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska je Ministerstvo financií SR, ktoré získa strategické a metodologické poradenstvo pre projekt Hodnota za peniaze. Ďalším je Finančné riaditeľstvo SR, ktoré si stanovilo za cieľ vytvoriť stratégiu pre dobrovoľné dodržiavanie daňových predpisov a Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management (SZRB AM), ktorá vytvorí zásobník projektov vhodných na financovanie návratnou formou pomoci.

úspešné reformy

Medzi vybranými je aj rezort zdravotníctva, ktorý sa vo svojom projekte zameral na zlepšenie nákladovej efektívnosti zdravotníckych služieb, ako aj na zlepšenie kvality a prístupu občanov k zdravotníckym službám. Ministerstvo hospodárstva uvíta asistenciu pri vytváraní podmienok pre rodinné podnikanie na Slovensku.

SRSP je spôsob ako chce EK prispieť k napĺňaniu štrukturálnych reforiem, a to najmä špecifických odporúčaní, ktoré členské štáty dostávajú každoročne v lete. Iniciatíva vychádza zo skúseností nadobudnutých pri poskytovaní technickej pomoci krajinám vykonávajúcim programy makroekonomických úprav – Grécka a Cypru.

Program je otvorený všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.